Oonze taal hef hier een daalderse plekke!

Vrijwilligers gezocht!

Het Veenmuseum trekt jaarlijks ruim 12.000 bezoekers uit alle delen van het land en het buitenland. Die zijn zonder uitzondering heel enthousiast over hun bezoek en daar zijn we blij mee. De werkzaamheden om het museum in stand te houden worden vooral door vrijwilligers uitgevoerd. Zij zijn dagelijks bezig met de bouw en het onderhoud van het museum en met de ontvangst van de bezoekers. Daarvoor zijn veel enthousiaste mensen nodig. Het Veenmuseum kan dan ook steeds vrijwilligers gebruiken!

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op en we overleggen graag met u over welke taken er liggen en de omvang daarvan. Leuk werk, veel in de buitenlucht en u zet zich in naar wat u kunt. Voor koffie en/of thee wordt gezorgd.

Nader inlichtingen of een afspraak voor een vrijblijvend gesprek: telefoon 06-12496180 of info@veenmuseum.nl

ANBI

Het Veenmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN NUMMER is 800408536.
Bij schenkingen kan dat voor de schenker belastingvoordelen opleveren.

Bekijk hier het financiële verslag per januari 2024.

Veenmuseum logo

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dhr. J. Klinkhamer
Westerhaar-Vriezenveensewijk

Penningmeester:
Dhr. B. Krikken
Vriezenveen

Secretaris:
Gerrit Veldhuis
Vriezenveen

Mevr. H. G. v.d. Zee – v.d. Stelt
De Pollen

Dhr. H. Post
Vriezenveen

Dhr. J. Mulder
Vroomshoop

Beleids- en activiteitenplan 2023

Maart 2023

1. Doelstelling: (conform statutenwijziging 9 augustus 2017)

“De behartiging van de op het wonen en werken in het veengebied van Noord Oost Overijssel betrekking hebbende oudheidkundige en geschiedkundige belangen”.

2. Activiteiten algemeen

Uit de statuten
a. het oprichten en in stand houden van een veenmuseum op een daartoe geschikt terrein, dat wil zeggen een terrein waarop hutten en veenbehuizingen gebouwd kunnen worden, andere op de veencultuur betrekking hebbende voorwerpen een plaats kunnen krijgen en demonstraties gegeven kunnen worden;
b. het verzamelen van op de vervening betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, dat wil zeggen bewaring en conservering daarvan;
c. het openstellen voor publiek van, sub a en b genoemde objecten;
d. het verzamelen en eventueel publiceren van verhalen en geschriften betreffende de geschiedenis en de cultuur van het veen, het organiseren van lezingen en voordrachten en zo mogelijk het aanleggen van een bibliotheek;
e. samenwerking met de bevolking en instellingen en organisaties op dit gebied, in de eerste plaats met die in de provincie Overijssel, en voorts voor zover nodig met die in het land.”

3. Activiteiten in 2023

Ad a.

 • onderhoud van de bestaande gebouwen als hutten, winkel, boerderij, expositieruimte, werkplaats en de veentreintjes
 • onderhoud van het museumterrein, o.a. wandelpaden, gras maaien, spoorlijn, parkeerplaats
 • uitbreiding van gebouwen op basis van de herziening bestemmingsplan en de aangevraagde en verkregen bouwvergunningen (uitbreiding expositiegebouw met vergroting van toiletvoorzieningen en keuken). Dit door inzet van ± 50 vrijwilligers.


Ad b.

 • vervolg van het inventariseren en vastleggen in een digitaal museum-collectie-systeem van de verzamelde voorwerpen, beeldmateriaal en geschriften en de conservering daarvan. In 2015 is het grootste deel van de museumcollectie geïnventariseerd en in een digitaal systeem ondergebracht in een d-base met foto’s van de artikelen. In 2018 hopen we dit systeem gereed te krijgen en wordt het aangevuld met de nieuw geschonken en verzamelde voorwerpen


Ad c. en Ad d.

 • door inzet van medewerkers en vrijwilligers het museum openstellen voor bezichtiging op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 uur en zondag van 13.00 – 16.30 uur. In de bouwvak is het museum gedurende drie weken op de dagen maandag t/m vrijdag geopend en de zondagmiddag. Buiten deze openingstijden is het mogelijk voor groepen van minimaal 15 personen een bezoek aan Het Veenmuseum te plannen. Op de zondagochtend is het museum steeds gesloten, omdat het bestuur rekening wil houden met de zondagsrust en vrijwilligers niet wil vragen dan hun inzet te leveren.


Specifieke activiteiten:

 • Bezoeken van zo’n 40 groepen van kinderdagcentra, centra voor dagopvang van gehandicapten en dagopvang voor ouderen. Voor deze bezoekers vormt de rit met het veentreintje één van de hoogtepunten. Als de weersomstandigheden dan ook nog meewerken is een dergelijk bezoek onvergetelijk. Gelukkig beschikken we inmiddels over twee overdekte treinkarren.

 • Bezoeken van schoolgroepen van peuterspeelzalen tot en met HBO. Circa 30 schoolgroepen uit de gemeente Twenterand en omliggende gemeenten met honderden leerlingen en begeleiders brengen structureel een bezoek aan Het Veenmuseum. Veel schoolkinderen kwamen na zo’n groepsbezoek later in het seizoen terug met hun ouders of opa’s en oma’s. Groepen leerlingen van het Canisiuscollege uit Tubbergen en het Noordik uit Vroomshoop en Vriezenveen komen jaarlijks op bezoek in het kader van een ‘buitendag’.

 • Het Veenmuseum staat in diverse cultuurklappers van basisscholen, vandaar dat we ook veel schoolklassen hebben uit Twenterand en de gemeente Hardenberg.

 • Ongeveer 50 groepen bezoeken Het Veenmuseum jaarlijks en halen nostalgische gevoelens op.

 • De bezoeken door familiegroepen en bedrijfsuitjes lopen altijd goed. Regelmatig worden bruidsreportages gemaakt, met de veenhutten en het treintje als achtergrond. Ook bij 25-jarige huwelijken maakt men gebruik van het museum terrein, mede omdat men dat destijds bij het trouwen ook had gedaan, een feest van herkenning.
  Veel individuele bezoekers zijn gasten van de campings en bungalowparken uit de buurt en streekbewoners die een binding hebben met de veenhistorie. Opvallend is dat in de schoolvakanties veel opa’s en oma’s met hun kleinkinderen het museum bezoeken: “Nou zullen wij eens laten zien hoe wij vroeger leefden en wat voor werk opa deed”. Regelmatig maakten kinderen naar aanleiding van het museumbezoek met hulp van ons materiaal een spreekbeurt of werkstuk voor school.

 • Op grond van het gastenboek kunnen we vaststellen dat ongeveer 35% van de bezoekers afkomstig is uit de gemeente Twenterand, 30% uit de regio en 30% uit andere delen van Nederland (van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Noord-Groningen). Ongeveer 5% komt uit het buitenland (Duitsland, België, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Engeland). Getuige het gastenboek zijn de individuele bezoekers vooral ook enthousiast over de informele werkwijze en het persoonlijke gezellige contact met de vrijwilligers van het museum. “Houd het alsjeblieft zo informeel en gezellig en maak er geen commercieel pretpark van. We voelen ons hier echt gasten”, zo schreef één van de bezoekers.

Ad e.

Samenwerking met voor Het Veenmuseum van belang zijnde organisaties, waar onder de provinciale en lokale overheid, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, de Vereniging Veenschap, musea in de omgeving, scholen, Tourist info. De bestaande vormen van samenwerking worden in 2018 voortgezet of naar behoefte uitgebreid.